631567.com这里资料让你赚到爆
慈善网【双波中特】
174期财富波色绿波 红波开:?00准
172期财富波色蓝波 绿波开:鸡32准
167期财富波色红波 蓝波开:兔14准
166期财富波色红波 绿波开:鸡32准
165期财富波色红波 蓝波开:虎03准
164期财富波色红波 绿波开:鸡44准
163期财富波色红波 蓝波开:牛40准
161期财富波色绿波 红波开:马35准
159期财富波色蓝波 绿波开:狗43准
157期财富波色红波 蓝波开:猴45准
156期财富波色绿波 蓝波开:猪42准
155期财富波色绿波 红波开:鸡44准
152期财富波色红波 绿波开:猴21准
150期财富波色绿波 蓝波开:猴33准